ناتوانایی های یادگیری

اختلال در یادگیری

اختلال در یادگیری

گروهی از دانش آموزان علی رغم اینکه از وضعیت جسمانی و هوش نرمال برخوردارند، به خوبی صحبت می کنند، با دیگران ارتباط برقرار می کنند و از مهارت های خودیاری برخوردارند ولی عملکرد تحصیلی آنها با آنچه که انتظار میرود تفاوت چشمگیری دارد. توانایی های درون فردی این دانش آموزان بسیار متفاوت است؛ به عبارت دیگر ممکن است در برخی زمینه های یادگیری توانمند باشند مانند یادگیری در زمینه های هنری، کار با وسایل الکترونیک و… این دانش آموزان در مدرسه مشکلات خواندن، نوشتن (دیکته و رونویسی) و یا ریاضی دارند. خطاهای املایی دانش آموزان دارای اختلال در نوشتن زیاد و تکرار شنونده است. آنها ممکن است حروف هم صدا و هم شکل را اشتباه بنویسند؛ برخی حروف را جابجا نوشته و یا حذف کنند؛ کلمات را قرینه و یا وارونه بنویسند. دانش آموزانی که در خواندن مشکل دارندمعمولا در شناسایی واج ها، رمزگشایی و درک مطلب دچار مشکلات جدی هستند. دانش آموزان با اختلال ریاضی نیز ممکن است در درک کمیت، محاسبه یا حل مسائل ریاضی مشکل داشته باشند. شناسایی زودهنگام این کودکان در درمان بسیار حائز اهمیت است زیرا درمان های مرتبط با اختلال یادگیری در سنین پایین تر اثربخشی بیشتری دارند. علاوه بر این از بروز مشکلات روانشناختی ناشی از پیشرفت تحصیلی پایین پیشگیری می شود.