هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی

یکی از را های دستیابی به موفقیت قرارگرفتن در مسیر درست تحصیلی و شغلی است. این امر مستلزم شناسایی استعداد دانش آموزان قبل از انتخاب رشته تحصیلی و در نهایت شغل مناسب است. در صورتی که این انتخاب به درستی صورت پذیرد و همسو با استعداد و علایق دانش آموزان باشد، دیگر دانش آموزان با اجبار و اکراه درس نمی خوانند و انگیزه های درونی آنان برای ادامه تحصیل و دستیابی به شغل مناسب و مورد علاقه افزایش می یابد. یافته های پژوهشی بیانگر این است که رضایت از زندگی به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهمترین آنها رضایت شغلی و احساس ارزشمندی اجتماعی است. بهدلیل اهمیت این مسئله در مرکز مشاوره دکتر پرند تلاش شده است تا بهره گیری از آزمون های استاندارد شده هوش، استعدادعلایق، انگیزش و شخیت ارزیابی دقیقی از مراجعان به عمل آید تا هدایت تحصیلی و شغلی آنان به بهترین شکل صورت پذیرد. این مسئله علاوه بر منافع فردی، بر پیشرفت جامعه نیز تاثیر گذار است و می تواند تحولی عظینم ایجاد کند چرا که افراد در موقعیت های متناسب با شخصیت، استعداد و علایق خود عملکرد بهتری داشته و بر پیشرفت جامعه خود و سلامت روان افراد آن تاثیر مثبت بر جای می گذارند.