مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند ارائه کننده خدمات روانشناسی و مشاوره با مدیریت دکتر اکرم پرند ، فوق دکتری روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان می باشد.

با مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند به آینده ای نو بیندیشید.

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند

مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند ارائه کننده خدمات روانشناسی و مشاوره با مدیریت دکتر اکرم پرند ، فوق دکتری روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان می باشد.

با مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند به آینده ای نو بیندیشید.

ویدئو های آموزشی مشاوره و روانشناسی

ویدئوهای آموزشی مرکز مشاوره و روانشناسی دکتر اکرم پرند، در زمینه های خانواده، کودک، ازدواج، نوجوان، تحصیلی، فردی، کار درمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی، دارو درمانی، نوروفیدبک، تست هوش، استعداد، توانمندی مغز، QEEG، بایوفیدبک را مشاهده کنید.

ویدئو های آموزشی مشاوره و روانشناسی

ویدئوهای آموزشی مرکز مشاوره و روانشناسی دکتر اکرم پرند، در زمینه های خانواده، کودک، ازدواج، نوجوان، تحصیلی، فردی، کار درمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی، دارو درمانی، نوروفیدبک، تست هوش، استعداد، توانمندی مغز، QEEG، بایوفیدبک را مشاهده کنید.

خدمات مشاوره و درمان مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند

خدمات مشاوره و درمان مرکز مشاوره و کلینیک روانشناسی دکتر پرند

کتاب ها و انتشارات