واقعیت مجازی چیست؟

واقعیت مجازی(virtval reality) تکنولوژی نسبتا نوینی است که جهت ارتقاء کیفیت آموزش کاربرد دارد. البته شــاید بسیاری از شما عزیزان این تکنولوژی را وسیله ای برای تفریح تصور کنید.اگر چه این وسیله برای انجام بازی در فضای مــجازی نیز به کار می رود ولی متخصصان در حیطه تعلیم و تربیت، روان شناسی، کامپیوتر علوم اعصاب شناختی و… تلاش کرده اند این تکنولوژی را در راستای ارتقاء کیفیت آموزشی و حتی درمان به کار ببرند. در این تکنولوژی تلاش می شود تا موقعیت هــای آموزشی واقـــعی به صورت مجازی طراحی شوند و افراد با استفاده از عینک مخصوص در آن فـضا قرار گرفته و تحت آمــوزش و درمــان قرار گیرند. برای مثـال فــردی که از ارتفاع می ترسد، به تدریج و با نظارت درمانگر در فضای مــجازی با ارتفاع مواجه می شود و پس از چند بارتمرین بر ترس خود غلبه می کند و یا فردی که از صحبت کردن در جمع می هراسد و در موقـــعیت مورد نظر قـــرار می گیرد و پس از بــارها تمرین بر ترس خود غلبه می کند . فضـــای این برنامه ها به قدری جذاب است که اغلب افراد مجـــذوب آن شده و همکاری درمانی افزایش می یابد.

ما مفتخریم که کلینیک خود را مجهز به این دستگاه نموده و از این پس درخدمت هموطنان عزیزمان خواهیم بود .