بازپروری شناختی

برنامه های بازپروری شناختی برای افزایش فرآیند های شناختی طراحی شده‌اند. این برنامه‌ها برای موارد زیر کاربرد دارند:
  • آسیب‌های مغزی که به کاهش مهارت‌های شناختی منجر می‌شود
  • نارسایی درتوجه و تمرکز
  • مشکلات در یادگیری
بازپروری شناختی شامل برنامه هایی است که کارکردهای شناختی را در حیطه های زیر افزایش می‌دهد:
  • مهارتهای توجه
  • خودنظم دهی و توانایی برنامه ریزی
  • حافظه فعال
  • مهارت های دیداری- فضایی
  • مهارت های حل مسئله
  • مهارت های تصمیم گیری
این برنامه ها به صورت بازی طراحی شده و به بهبود کارکردهای تحصیلی و شغلی مراجعان کمک می‌کند. مهارت های توجه: مهارت های توجه، یکی از کارکردهای مغز، به ما کمک می‌کنند که از میان محرک‌های بسیار زیاد محیطی به محرک‌های مورد نیاز توجه کنیم و بتوانیم سایر محرک‌ها را نادیده بگیریم برای مثال دانش آموزی که در حال حل یک مسئله ریاضی است باید بتواند به حل آن مسئله توجه کند و سر و صدای محیطی او را دچار حواس پرتی نکند. مهارت های توجه ما را قادر می‌سازند تا اطلاعات را از طریق حس‌های خود(مانند دیدن و شنیدن ) به مغز وارد کرده به آنها فکر ‌کنیم، راه حل‌های مسائل را بیابیم و یاد بگیریم. علاوه بر این حفظ توجه(تمرکز)در دریافت کامل اطلاعات از محیط نقش دارد. بنابراین اولین گام در یادگیری، توجه و تمرکز است. به همین دلیل در بازپروری شناختی مجموعه ای از تکالیف جهت افزایش توجه و تمرکز طراحی شده اند. مهارت های اجرایی: مهارت های اجرایی در واقع کارکردهای شناختی مغز را مدیریت می‌کنند  و در پردازش اطلاعات، تفکر انتزاعی، مهارت حل مسئله، پاسخ دهی به محرک‌ها و بازداری پاسخ نقش دارند. این مهارت در نظم  بخشی به تکالیف، برنامه ریزی و مدیریت زمان که همه آنها در یادگیری موثرند نقش بسیاری دارد. مهارت های حافظه:                           حافظه به توانایی ذخیره سازی، بازشناسی و بازیابی اطلاعات اشاره دارد. در بازپروری شناختی انواع مختلفی از حافظه تقویت می‌شوند که مهمترین آنها عبارتند از: حافظه دیداری: توانایی یادآوری تجارب دیداری به لحاظ شکل، موقعیت، رنگ، اندازه و………… حافظه شنیداری: توانایی یادآوری واحدهای اطلاعاتی است که به صورت کلمات کدگذاری شده اند مانند مطالب خواندنی و شنیدنی حافظه فعال: حافظه ای است که از آن برای کار روی تکالیفی مانند حل مسائل ریاضی، یافتن شماره تلفن و………استفاده می‌کنیم. بهره‌گیری از این نوع حافظه مستلزم پیوند بین مهارت‌های توجه و مهارت‌های اجرایی است و ‌ظرفیت آن محدود است. ظرفیت حافظه فعال با آموزش قابل افزایش است.