دکتر اکرم پرند

فوق دکتری روان شناسی کودک و نوجوان

دکتری روان شناسی و آموزش کودکان با نیاز ویژه

مقالات ارائه شده

کتابهای نوشته شده

یا در دست تالیف

خدمات ارائه شده در مرکز

دکتر اکرم پرند

فوق دکتری روان شناسی کودک و نوجوان

دکتری روان شناسی و آموزش کودکان با نیاز ویژه

مقالات ارائه شده

کتابهای نوشته شده

یا در دست تالیف

خدمات ارائه شده در مرکز