دکتر بهرام فکری
 
دکتری علوم شناختی
متخصص کار درمانی و اختلال یادگیری

مقالات ارائه شده

کتابهای نوشته شده

یا در دست تالیف

خدمات ارائه شده در مرکز