روانکاوی

روان درمـانی اصطلاحـی کلی برای درمان مشـکلات روانی است. در طی روان درمـانی درمانجو نسـبت به شـرایـط، ویژگی‌های شخصیتی، خلق و خو، احساسات، تفکـرات و رفتارهای خود بینش پیدا می‌کند.همچنین روان درمانی به افراد کمک می‌کند تا با سبک مناسب‌تری زندگی کنند، افـکار غیر منطقی خود را تغییر دهند، در موقعیت‌های چالش‌برانگیز با استفاده از مهارت‌های خود به گونه‌ای سازگارانه برخورد کنند، بر افکار، رفتار و گفتار خود تسلط پیدا کنند و در انتـخاب و تصمیـم گیـری مـلاک‌های روشن و مشخصی داشته بــــاشند.

روان‌درمـانی به شیوه‌های متفاوتـی صـورت می‌گـیرد که مهم‌تـرین آنها عبـارتند از: شناخت درمانی، روان‌تحلیل‌گری،درمان‌های منطـقی-هیجانی، روان‌پویشی کوتاه مدت و درمان‌های شناختی-رفتاری، درمان‌های رفتاری.

اختلال‌های اضـطرابی، افســردگی، وسواس فکری/عملی، فوبیاها، اختلال دو قطبی، اختلال‌های شخصیت و اختلال‌های دوران کودکی و نوجوانی از جمله اختلال‌هایی هستند که باتکنیک‌های روان‌درمانی درمان می‌شوند.